BRAND24 – ELIZA SZCZERBICKA

Nasze zaangażowanie w Operację Czysta Rzeka wynika z głęboko zakorzenionej w naszej firmie chęci niesienia pomocy i wspierania inicjatyw społecznych oraz ekologicznych, kiedy tylko mamy taką możliwość. W Brand24 chcemy budować markę odpowiedzialną, świadomą i wrażliwą na wyzwania współczesnego świata. 

Aktywna rola Brand24 w tego typu projektach umożliwia nam budowanie silniejszych relacji z klientami i partnerami, którzy poszukują firm z wyraźnie zdefiniowanymi wartościami społecznymi i środowiskowymi. 

Działając wspólnie, możemy skuteczniej promować postawy proekologiczne wśród różnych grup społecznych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Eliza Szczerbicka, Strategic Partnership Manager