Polityka prywatności

W procesach dotyczących Akcji Operacja Czysta Rzeka (dalej: „Akcja”) Twoje dane osobowe przetwarza dwóch współadministratorów:

 • 5 Strona sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski, KRS: 0000530594 („Współadministrator 1”) oraz
 • Fundacja Czysta Rzeka z siedzibą w Łosicach, Rynek 12, 08-200 Łosice, KRS: 0001090661 („Współadministrator 2”).

Jako współadministratorzy ustaliliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którego możesz korzystać:

 1. korespondencyjnie: Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski,
 2. mailowo: iod@operacjarzeka.pl.

Na końcu tego dokumentu zawarliśmy informacje o zasadniczej treści uzgodnień Współadministratorów.

Troska o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych to dla nas nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim kwestia zaufania, które chcemy wzajemnie budować.

Dlatego stworzyliśmy ten dokument. Znajdziesz w nim informacje o tym, do czego używamy Twoich danych, dlaczego mamy do tego prawo i jak długo je przechowujemy. Dodatkowo, dowiesz się, jakie prawa przysługują Ci dzięki RODO.

Informacje te podzieliliśmy na dwie części:

 1. w pierwszej części piszemy o Twoich danych – kiedy i jak je przetwarzamy – informacje przedstawione są w formie dedykowanych klauzul informacyjnych;
 2. w drugiej części wyjaśniamy, jak działają ciasteczka (pliki cookie) oraz inne narzędzia, które obserwują Twoją aktywność w sieci w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Aby szybko odnaleźć informacje, które Cię interesują, skorzystaj z odnośników w spisie treści.

Spis treści

Uczestnik Akcji                                                                                                            2

Rodzic lub opiekun prawny małoletniego uczestnika Akcji                                              4

Szef sztabu                                                                                                                  6

Dziennikarze                                                                                                               9

Osoby korzystające z zakładki „Kontakt” na stronie internetowej lub kontaktujące się z nami mailowo 11

Użytkownicy konta internetowego                                                                             13

Użytkownicy strony internetowej (dane pochodzące z cookies lub innych technologii śledzących)                                                                                                               16

Pliki cookie                                                                                                                18

Zmiany w Polityce Prywatności                                                                                  19

Zasadnicza treść uzgodnień Współadministratorów                                                     20

 

Uczestnik Akcji

Współadministrator 1

5 Strona sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski, KRS: 0000530594

Dane kontaktowe: [e-mail: rzeka@operacjarzeka.pl]

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@operacjarzeka.pl

 

 

Współadministrator 2

Fundacja Czysta Rzeka z siedzibą w Łosicach, ul. Rynek 12, 08-200

Łosice, KRS: 0001090661

Dane kontaktowe: [e-mail: fundacja@czystarzeka.org] Kontakt w sprawach ochrony danych: [adres e-mail: daneosobowe@czystarzeka.org ]

Wspólny punkt kontaktowy

Korespondencyjnie: adres siedziby Współadministartora 1

Mailowo: iod@operacjarzeka.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

 

Cel

zapewnienie możliwości wzięcia udziału w Akcji i organizowanych w jej trakcie warsztatach, zgodnie z Regulaminem Akcji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w przypadku małoletniego zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.

 

Cel

realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii – także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

 

Cel

wysyłka informacji handlowej, w tym newslettera, jeśli wyrazisz odpowiednie zgody na podstawie innych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w przypadku małoletniego – za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

 

Czas przechowywania danych

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia Akcji lub do czasu wycofania zgody.

Jeśli z przetwarzaniem mogą wiązać się roszczenia, Twoje dane będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń. W zakresie newslettera – do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

 

Zakres danych

Standardowo przetwarzamy te dane, które nam przekażesz formularzu rejestracyjnym Akcji. Są to Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i rok urodzenia (ew. rozmiar koszulki).

 

Źródło danych

Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie. W przypadku małoletnich możemy pozyskiwać dane od rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

Podanie danych w celu wysyłki newslettera jest dobrowolne, a niepodanie uniemożliwi nam wysyłanie Ci newslettera.

 

 

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy:

1)      dostawcom  usług  IT,       systemów  teleinformatycznych,

świadczącym usługi hostingu,

2)      dostawcom usług księgowych,

3)      osobom wspierającym nas w organizacji Akcji (np. Szefowie Sztabów, Liderzy Akcji),

4)      agencjom marketingowym,

5)      podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące,

 

 

6)      podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

7)      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia z Tobą korespondencji,

8)      partnerzy Akcji,

9)      bankom i operatorom płatności,

10)   podmiotom dostarczającym systemy autoryzacji i uwierzytelniania dokumentów,

11)   podmiotom wspierającym nas w organizacji warsztatów podczas Akcji.

 

 

 

 

 

Transfer danych

Co do zasady nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jednak ponieważ korzystamy z narzędzi informatycznych takich jak Microsoft 365, dane mogą być przekazywane do USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i w oparciu mechanizm Data Privacy Framework, jeżeli podmiot z USA znajduje się na liście https://www.dataprivacyframework.gov/list.

Jeżeli podmiot nie znajduje się na liście Data Privacy Framework, dane osobowe zostaną przekazane poza EOG po uprzednim zawarciu tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać kopię zawartych standardowych klauzul umownych.

 

Zautomatyzowane decyzje

Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne lub mającej podobny istotny wpływ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje prawa

a)      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b)      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c)      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e)      przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,

f)       cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody,

a także

g)      prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

 

 

Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami na adres iod@operacjarzeka.pl. Możesz kontaktować się z nami również na dowolne dane wskazane w sekcjach Współadministator 1

lub Współadministrator 2.

 

Prawo skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.

Data ostatniej aktualizacji

01.03.2024 r.

Rodzic lub opiekun prawny małoletniego uczestnika Akcji

 

Współadministrator 1

5 Strona sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski, KRS: 0000530594

Dane kontaktowe: [e-mail: rzeka@operacjarzeka.pl]

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@operacjarzeka.pl

 

 

Współadministrator 2

Fundacja Czysta Rzeka z siedzibą w Łosicach, ul. Rynek 12, 08-200

Łosice, KRS: 0001090661

Dane kontaktowe: [e-mail: fundacja@czystarzeka.org] Kontakt w sprawach ochrony danych: [adres e-mail: daneosobowe@czystarzeka.org ]

Wspólny punkt kontaktowy

Korespondencyjnie: adres siedziby Współadministartora 1

Mailowo: iod@operacjarzeka.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

 

Cel

uzyskanie Twojej zgody i zapewnienie możliwości wykazania, że Twoje dziecko lub podopieczny wziął udział w Akcji i organizowanych w jej trakcie warsztatach za Twoją zgodą, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Cel

realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii – także art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

Cel

wysyłka informacji handlowej, w tym newslettera, jeśli wyrazisz

odpowiednie zgody na podstawie innych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Czas przechowywania danych

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia Akcji lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Jeśli z przetwarzaniem mogą wiązać się roszczenia Twoje, dane będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń. W zakresie newslettera – do czasu sprzeciwu lub wycofania zgody.

 

Zakres danych

Przetwarzamy te dane, które nam przekażesz albo które przekaże nam małoletni, którego jesteś rodzicem lub opiekunem. Są to w szczególności Twoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 

Źródło danych

Co do zasady pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie. Możemy pozyskiwać Twoje dane również od małoletniego, którego jesteś rodzicem/opiekunem, jeśli podał je w formularzu rejestracyjnym.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji przez małoletniego, którego jesteś rodzicem lub opiekunem. Podanie danych w celu wysyłki newslettera jest dobrowolne, a niepodanie uniemożliwi nam wysyłanie Ci newslettera.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy:

1)  dostawcom usług IT, systemów teleinformatycznych,

świadczącym usługi hostingu,

 

 

2)      dostawcom usług księgowych,

3)      osobom wspierającym nas w organizacji Akcji (np. Szefowie Sztabów, Liderzy Akcji),

4)      agencjom marketingowym,

5)      podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące,

6)      podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

7)      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia z Tobą korespondencji,

8)      partnerzy Akcji,

9)      bankom i operatorom płatności,

10)   podmiotom dostarczającym systemy autoryzacji i uwierzytelniania dokumentów,

11)   podmiotom wspierającym nas w organizacji warsztatów podczas Akcji.

 

 

 

 

 

Transfer danych

Co do zasady nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jednak ponieważ korzystamy z narzędzi informatycznych takich jak Microsoft 365, dane mogą być przekazywane do USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i w oparciu mechanizm Data Privacy Framework, jeżeli podmiot z USA znajduje się na liście https://www.dataprivacyframework.gov/list.

Jeżeli podmiot nie znajduje się na liście Data Privacy Framework, dane osobowe zostaną przekazane poza EOG po uprzednim zawarciu tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać kopię zawartych standardowych klauzul umownych.

 

Zautomatyzowane decyzje

Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne lub mającej podobny istotny wpływ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje prawa

a)      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b)      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c)      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e)      przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,

f)       cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody,

a także

g)      prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony

trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy

 

 

wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

 

Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami na adres iod@operacjarzeka.pl. Możesz kontaktować się z nami również na dowolne dane wskazane w sekcjach Współadministator 1 lub Współadministrator 2.

 

Prawo skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie

urzędu.

Data ostatniej aktualizacji

01.03.2024 r.

Szef sztabu

 

Współadministrator 1

5 Strona sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski, KRS: 0000530594

Dane kontaktowe: [e-mail: rzeka@operacjarzeka.pl]

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@operacjarzeka.pl

 

 

Współadministrator 2

Fundacja Czysta Rzeka z siedzibą w Łosicach, ul. Rynek 12, 08-200

Łosice, KRS: 0001090661

Dane kontaktowe: [e-mail: fundacja@czystarzeka.org] Kontakt w sprawach ochrony danych: [adres e-mail: daneosobowe@czystarzeka.org ]

Wspólny punkt kontaktowy

Korespondencyjnie: adres siedziby Współadministartora 1

Mailowo: iod@operacjarzeka.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Cel

zawarcie i wykonanie umowy opartej na postanowieniach Regulaminu Akcji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Cel

Zapewnienie Ci możliwości udziału w warsztatach organizowanych w ramach Akcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Cel

realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

Cel

realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na udostępnieniu Twoich danych na stronie internetowej w związku z Akcją w celu nawiązania z Tobą kontaktu przez uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Cel

realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii – także art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

 

Cel

wysyłka informacji handlowej, w tym newslettera, jeśli wyrazisz odpowiednie zgody na podstawie innych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO);

 

 

 

Czas przechowywania danych

Dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy lub – w przypadku udostępnienia Twoich danych na stronie internetowej – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Jeżeli ciążą na nas obowiązki prawne – w tym zakresie będziemy przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż do czasu ich ustania.

Jeśli z przetwarzaniem mogą wiązać się roszczenia, Twoje dane będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń.

 

 

W zakresie newslettera – do czasu sprzeciwu lub wycofania zgody.

 

 

Zakres danych

Przetwarzamy te dane, które nam przekażesz, czyli dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w związku z zawieraną umową. Są to w szczególności Twoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, adres do doręczeń oraz dane potrzebne do zawarcia z Tobą umowy za pośrednictwem systemu do autoryzacji i uwierzytelniania dokumentów oraz rok urodzenia (ew. rozmiar koszulki).

Źródło danych

Pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji w charakterze Szefa Sztabu.

Podanie danych w celu wysyłki newslettera jest dobrowolne, a niepodanie uniemożliwi nam wysyłanie Ci newslettera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy:

1)      dostawcom usług IT, systemów teleinformatycznych,

świadczącym usługi hostingu,

2)      dostawcom usług księgowych,

3)      osobom wspierającym nas w organizacji Akcji (np. Szefowie Sztabów, Liderzy Akcji),

4)      agencjom marketingowym,

5)      podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące,

6)      podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

7)      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia z Tobą korespondencji,

8)      partnerzy Akcji,

9)      bankom i operatorom płatności,

10)   podmiotom dostarczającym systemy autoryzacji i uwierzytelniania dokumentów,

11)   podmiotom wspierającym nas w organizacji warsztatów podczas Akcji.

 

 

 

 

 

Transfer danych

Co do zasady nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jednak ponieważ korzystamy z narzędzi informatycznych takich jak Microsoft 365, dane mogą być przekazywane do USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i w oparciu mechanizm Data Privacy Framework, jeżeli podmiot z USA znajduje się na liście https://www.dataprivacyframework.gov/list.

Jeżeli podmiot nie znajduje się na liście Data Privacy Framework, dane osobowe zostaną przekazane poza EOG po uprzednim zawarciu tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać kopię zawartych standardowych klauzul umownych.

 

Zautomatyzowane decyzje

Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne lub mającej podobny istotny wpływ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje prawa

a)      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b)      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c)      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e)      przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,

f)       cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody,

a także

g)      prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

 

Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami na adres iod@operacjarzeka.pl. Możesz kontaktować się z nami również na dowolne dane wskazane w sekcjach Współadministator 1

lub Współadministrator 2.

 

Prawo skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.

Data ostatniej aktualizacji

01.03.2024 r.

 

Dziennikarze

 

Współadministrator 1

5 Strona sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski, KRS: 0000530594

Dane kontaktowe: [e-mail: rzeka@operacjarzeka.pl]

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@operacjarzeka.pl

 

 

Współadministrator 2

Fundacja Czysta Rzeka z siedzibą w Łosicach, ul. Rynek 12, 08-200

Łosice, KRS: 0001090661

Dane kontaktowe: [e-mail: fundacja@czystarzeka.org] Kontakt w sprawach ochrony danych: [adres e-mail: daneosobowe@czystarzeka.org ]

Wspólny punkt kontaktowy

Korespondencyjnie: adres siedziby Współadministartora 1

Mailowo: iod@operacjarzeka.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Cel

Wysyłka informacji prasowych oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora, w tym konferencje prasowe oraz

 

 

prezentacje nowych produktów, , co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f).

 

Cel

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed

roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Czas przechowywania danych

Jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wówczas będą one w tym określonym celu przetwarzane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane, z którymi mogą wiązać się roszczenia będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

 

Zakres danych

Dziennikarz: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa redakcji/portalu zatrudniającego dziennikarza, obszar zainteresowań.

 

Źródło danych

Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie Lub od naszych klientów i innych osób z nami współpracujących.

Czasem dane pozyskujemy ze źródeł ogólnodostępnych.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy. Jeśli nie podasz danych, nie będziesz mógł otrzymywać zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora.

 

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy:

1)      dostawcom usług IT, systemów teleinformatycznych,

świadczącym usługi hostingu,

2)      osobom wspierającym nas w organizacji Akcji (np. Szefowie Sztabów, Liderzy Akcji),

3)      agencjom marketingowym,

4)      podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące,

5)      podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

6)      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia z Tobą korespondencji.

 

 

 

 

 

Transfer danych

Co do zasady nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jednak ponieważ korzystamy z narzędzi informatycznych takich jak Microsoft 365, dane mogą być przekazywane do USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i w oparciu mechanizm Data Privacy Framework, jeżeli podmiot z USA znajduje się na liście https://www.dataprivacyframework.gov/list.

Jeżeli podmiot nie znajduje się na liście Data Privacy Framework, dane osobowe zostaną przekazane poza EOG po uprzednim zawarciu tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać kopię zawartych standardowych klauzul umownych.

 

Zautomatyzowane decyzje

Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne lub mającej podobny istotny wpływ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje prawa

a)      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b)      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c)      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e)      przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,

f)       cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody,

a także

g)      prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

 

Jak złożyć sprzeciw wobec

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami na adres iod@operacjarzeka.pl. Możesz kontaktować się z nami również na dowolne dane wskazane w sekcjach Współadministator 1

lub Współadministrator 2.

 

Prawo skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.

Ostatnia aktualizacja

01.03.2024 r.

 

Osoby korzystające z zakładki „Kontakt” na stronie internetowej lub kontaktujące się z nami mailowo

 

Współadministrator 1

5 Strona sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski, KRS: 0000530594

Dane kontaktowe: [e-mail: rzeka@operacjarzeka.pl]

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@operacjarzeka.pl

 

 

Współadministrator 2

Fundacja Czysta Rzeka z siedzibą w Łosicach, ul. Rynek 12, 08-200

Łosice, KRS: 0001090661

Dane kontaktowe: [e-mail: fundacja@czystarzeka.org] Kontakt w sprawach ochrony danych: [adres e-mail: daneosobowe@czystarzeka.org ]

Wspólny punkt kontaktowy

Korespondencyjnie: adres siedziby Współadministartora 1

Mailowo: iod@operacjarzeka.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

 

Cel

Udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Czas przechowywania danych

Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu

uwzględnienia Twojego sprzeciwu.

 

Zakres danych

 

Standardowo są to: imię, adres e-mail (ew. numer telefonu).

Źródło danych

Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie. Jeśli danych nie pozyskaliśmy od Ciebie, mógł nam je przekazać klient lub

osoba działająca w jego imieniu, jako dane do kontaktu.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie niektórych danych nie jest warunkiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy. Jeśli nie podasz danych, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 

 

 

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy:

1)      dostawcom usług IT, systemów teleinformatycznych,

świadczącym usługi hostingu,

2)      podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące,

3)      podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

4)      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia z Tobą korespondencji.

 

 

 

 

 

Transfer danych

Co do zasady nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jednak ponieważ korzystamy z narzędzi informatycznych takich jak Microsoft 365, dane mogą być przekazywane do USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i w oparciu mechanizm Data Privacy Framework, jeżeli podmiot z USA znajduje się na liście https://www.dataprivacyframework.gov/list.

Jeżeli podmiot nie znajduje się na liście Data Privacy Framework, dane osobowe zostaną przekazane poza EOG po uprzednim zawarciu tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać kopię zawartych standardowych klauzul umownych.

 

Zautomatyzowane decyzje

Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne lub mającej podobny istotny wpływ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje prawa

a)      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b)      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c)      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e)      przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,

f)       cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody,

a także

g)      prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

 

Jak złożyć sprzeciw wobec

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami na adres iod@operacjarzeka.pl. Możesz kontaktować się z nami również na dowolne dane wskazane w sekcjach Współadministator 1

lub Współadministrator 2.

 

Prawo skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.

Ostatnia aktualizacja

01.03.2024 r.

 

Użytkownicy konta internetowego

 

Współadministrator 1

5 Strona sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski, KRS: 0000530594

Dane kontaktowe: [e-mail: rzeka@operacjarzeka.pl]

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@operacjarzeka.pl

 

 

Współadministrator 2

Fundacja Czysta Rzeka z siedzibą w Łosicach, ul. Rynek 12, 08-200

Łosice, KRS: 0001090661

Dane kontaktowe: [e-mail: fundacja@czystarzeka.org] Kontakt w sprawach ochrony danych: [adres e-mail: daneosobowe@czystarzeka.org ]

Wspólny punkt kontaktowy

Korespondencyjnie: adres siedziby Współadministartora 1

Mailowo: iod@operacjarzeka.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Cel

Realizacja usługi prowadzenia konta (art. 6 ust. 1 lit. b).

 

 

Cel

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Cel

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Cel

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizowaniu działań zalogowanego użytkownika, a następnie wykorzystywanie takich danych do tzw. remarketingu, tj. reklamowania Ci tych produktów i usług, którymi jesteś

zainteresowany (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel

Cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Uwaga: udostępnienie innych danych niż żądane przez Administratora lub danych oznaczonych jako opcjonalne to wyraźne działanie, równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.

 

Prowadzenie             działań          marketingowych             (również spersonalizowanych), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

–  rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),

–  przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail),

–  przesyłania informacji handlowej (wysyłka sms),

–  wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,

–  dostarczania spersonalizowanych treści i reklam.

UWAGA: zastosowanie niektórych form komunikacji wymaga wyrażenia odrębnej zgody na zastosowanie tego kanału. Dotyczy to wiadomości e-mail (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz rozmów głosowych i SMS-ów (art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji usługi prowadzenia konta.

Określone dane będą też przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz skuteczny uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.

Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania wycofasz zgodę, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu wycofania zgody.

 

Zakres danych

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło, dziennik zdarzeń związanych z korzystaniem z konta.

Źródło danych

Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie.

 

 

Twoje dane osobowe mogą zostać również pozyskane z innego źródła, np. od naszego klienta – spółki lub jej reprezentanta, jeżeli jesteś jej pracownikiem lub reprezentantem.

 

 

Dobrowolność podania danych

Podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i późniejszego wykonania umowy.

Pamiętaj, że do zawarcia umowy może dochodzić w różny sposób, np. poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

Jeśli nie podasz danych, których podanie jest warunkiem zawarcia umowy, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy:

1)      dostawcom usług IT, systemów teleinformatycznych,

świadczącym usługi hostingu,

2)      agencjom marketingowym,

3)      podmiotom świadczącym dla nas usługi archiwizacyjne, utylizujące,

4)      podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

5)      firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, w przypadku prowadzenia z Tobą korespondencji.

 

 

 

 

 

Transfer danych

Co do zasady nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jednak ponieważ korzystamy z narzędzi informatycznych takich jak Microsoft 365, dane mogą być przekazywane do USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i w oparciu mechanizm Data Privacy Framework, jeżeli podmiot z USA znajduje się na liście https://www.dataprivacyframework.gov/list.

Jeżeli podmiot nie znajduje się na liście Data Privacy Framework, dane osobowe zostaną przekazane poza EOG po uprzednim zawarciu tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać kopię zawartych standardowych klauzul umownych.

 

Zautomatyzowane decyzje

Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne lub mającej podobny istotny wpływ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje prawa

a)      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b)      sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c)      usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e)      przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,

f)       cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody,

a także

g)      prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec

przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art.

 

 

21 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

 

Jak złożyć sprzeciw wobec

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami na adres iod@operacjarzeka.pl. Możesz kontaktować się z nami również na dowolne dane wskazane w sekcjach Współadministator 1

lub Współadministrator 2.

 

Prawo skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.

Ostatnia aktualizacja

01.03.2024 r.

 

Użytkownicy strony internetowej (dane pochodzące z cookies lub innych technologii śledzących)

 

Współadministrator 1

5 Strona sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski, KRS: 0000530594

Dane kontaktowe: [e-mail: rzeka@operacjarzeka.pl]

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@operacjarzeka.pl

 

Współadministrator 2

Fundacja Czysta Rzeka z siedzibą w Łosicach, ul. Rynek 12, 08-200

Łosice, KRS: 0001090661

Dane kontaktowe: [e-mail: fundacja@czystarzeka.org] Kontakt w sprawach ochrony danych: [adres e-mail: daneosobowe@czystarzeka.org ]

Wspólny punkt kontaktowy

Korespondencyjnie: adres siedziby Współadministartora 1

Mailowo: iod@operacjarzeka.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Cel

Zapewnienie funkcjonalności strony internetowej i ułatwienie korzystania z niej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel

Prowadzenie analizy i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit.

f RODO).

 

Cel

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizowaniu działań zalogowanego lub niezalogowanego użytkownika, a następnie wykorzystywanie takich danych do tzw. remarketingu, tj. reklamowania Ci tych produktów i

usług, którymi jesteś zainteresowany (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel

Cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych,

jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cel

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 

Czas przechowywania danych

Określone dane będą też przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.

Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i

 

 

zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.

Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i wycofasz zgodę, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

 

 

Zakres danych

Co do zasady są to takie dane jak adres IP oraz wszelkie informacje o Tobie pochodzące w plików cookie lub działania tzw. innych technologii śledzących. Mogą to być np. informacje o urządzeniu, z jakiego się z nami łączysz (z którego wchodzisz na naszą stronę internetową), informacje o przeglądarce z jakiej korzystasz, informacje na temat tego, w co klikałeś na naszej stronie

internetowej.

 

Źródło danych

Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie jako użytkownika naszej strony internetowej.

 

Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym i nie niesie za sobą konsekwencji.

 

 

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy:

1)      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

2)      podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przetwarzania Twoich danych, w tym podmiotom, które dostarczają nam tzw. technologie śledzące,

3)      agencjom marketingowym.

 

 

 

 

 

Transfer danych

Co do zasady nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jednak ponieważ korzystamy z narzędzi informatycznych takich jak Microsoft 365, dane mogą być przekazywane do USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i w oparciu mechanizm Data Privacy Framework, jeżeli podmiot z USA znajduje się na liście https://www.dataprivacyframework.gov/list.

Jeżeli podmiot nie znajduje się na liście Data Privacy Framework, dane osobowe zostaną przekazane poza EOG po uprzednim zawarciu tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać kopię zawartych standardowych klauzul umownych.

 

Zautomatyzowane decyzje

Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne lub mającej podobny istotny wpływ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje prawa

h)      dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

i)       sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

j)       usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

k)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

l)       przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,

m)    cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody,

a także

prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.

 

Jak złożyć sprzeciw wobec

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami na adres iod@operacjarzeka.pl. Możesz kontaktować się z nami również na dowolne dane wskazane w sekcjach Współadministator 1

lub Współadministrator 2.

 

Prawo skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.

Ostatnia aktualizacja

01.03.2024 r.

 

Pliki cookie

 

I.  Czym są pliki cookie

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na Twoim komputerze lub smartfonie, gdy wyświetlasz naszą stronę internetową. Istnieją różne rodzaje plików cookie. My podzieliliśmy je dla Ciebie na dwie grupy:
  1. niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej,
  2. pozostał
 2. Dzięki niezbędnym plikom cookie nasza strona jest stabilna. Pliki te mierzą ruch i zabezpieczają nas przed przeciążeniem strony. Zapamiętują Twoje wybory, które dotyczą prywatności lub tego, jak wypełniasz nasze formularze. Cookies zapisują też zawartość Twojego koszyka oraz monitorują status Te pliki cookie stosujemy domyślnie. Oznacza to, że zapisujemy je na Twoim komputerze lub smartfonie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

[Art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne]

 1. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

 

II.  Z jakich plików cookie korzystamy

 

Niezbędne pliki cookie zapewniają, że nasza strona i jej podstawowe funkcje działają właściwie. Bez nich nie możesz prawidłowo korzystać z naszych usług online. Nie musimy mieć Twojej zgody, aby używać tych plików. [Art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne]

Nazwa

Cel

Okres przechowywania

user input cookies

pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez

Użytkownika (identyfikator sesji)

na czas trwania sesji

authentication cookies

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania

 

na czas trwania sesji

user centric security cookies

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w

zakresie uwierzytelniania

 

na czas trwania sesji

multimedia player

session cookies

sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych

(np. pliki cookies odtwarzacza flash)

na czas trwania sesji

 

Analityczne pliki cookie – nasza strona korzysta z plików cookie, które dostarcza [nazwa dostawcy analitycznych plików cookie]. Dzięki analitycznym plikom cookie możemy śledzić liczby i źródła odwiedzin. W ten sposób mierzymy i poprawiamy wydajność naszej strony. Pozwala nam to lepiej rozumieć, które podstrony odwiedzasz najczęściej i jak się po nich poruszasz. Możesz nie wyrazić zgody na te pliki cookie. Twoja decyzja nie będzie miała wpływu na to, jak działa nasza strona.

Nazwa

Cel

Okres przechowywania

user interface

customization cookies

trwałe pliki cookies służące do personalizacji

interfejsu Użytkownika

na czas trwania sesji lub nieco

dłużej

 

Marketingowe pliki cookie – stosujemy te pliki cookie, aby personalizować treści, które Ci wyświetlamy. Możemy wykorzystywać je w naszych kampaniach reklamowych, które prowadzimy na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeśli wyrazisz zgodę na te pliki, możesz otrzymywać informacje o stronach internetowych naszych zaufanych partnerów, na których zareagujesz wcześniej na nasze reklamy. Możesz nie wyrazić zgody na te pliki cookie. Twoja decyzja nie będzie miała wpływu na to, jak działa nasza strona. Jeśli zrezygnujesz z marketingowych plików cookie, wyświetlimy Ci ogólne i niespersonalizowane reklamy.

Nazwa

Cel

Okres przechowywania

 • Zgoda na instalację plików cookie
  1. Gdy odwiedzisz naszą stronę, wyświetlimy Ci baner z informacją o tym, że używamy plików cookie. Jeśli wybierzesz opcję „Zezwól na wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie. W ten sposób potwierdzasz też, że wiesz, czym są pliki cookie, których używamy i do jakich celów to robimy oraz kiedy przekazujemy dane z tych plików naszym
  2. Pamiętaj, że nie musimy mieć Twojej zgody, aby używać niezbędnych plików [Art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne]

IV.  Brak zgody na instalację plików cookie

Jeśli nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu, wybierz opcję

„Odrzuć wszystkie”. Gdy wybierzesz tę opcję, odrzucisz wszystkie pliki, oprócz tych niezbędnych.

 

V.  Modyfikowanie ustawień plików cookie

Jeśli chcesz zarządzać swoimi preferencjami, które dotyczą plików cookie, wybierz opcję

„Spersonalizuj”.

VI. Wycofanie zgody

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić swoje preferencje, które dotyczą zgód. Aby to zrobić, kliknij w niebieską ikonkę, która przedstawia spinacz. Znajdziesz ją w lewym dolnym rogu naszej strony.

VII.Inne narzędzia (np. śledzące)

 

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Jeżeli zajdą zmiany w sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, wówczas zaktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności, a jej najnowszą wersję zamieścimy na naszej stronie internetowej.

 

 

Zasadnicza treść uzgodnień Współadministratorów

 

Zadanie

Współadministrator realizujący

wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO względem osób, których dane dotyczą

Każdy ze współadministratorów (w szczególności poprzez Politykę prywatności)

wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO względem osób, których dane dotyczą

Każdy ze współadministratorów (w szczególności poprzez Politykę prywatności)

 

obsługa incydentów, w tym zgłaszanie naruszeń do PUODO w trybie art. 33 RODO a także w trybie art. 34

Współadministrator, który stwierdzi naruszenie. Współadministratorzy zgodnie współpracują w tym zakresie i udzielają sobie wszelkich niezbędnych informacji.

Informowanie drugiego Współadministratora o naruszeniu ochrony współadministrowanych danych – w terminie 24 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia

 

Każdy ze Współadministratorów

podejmowanie współpracy z organem nadzorczym

Każdy ze Współadministratorów

 

realizację praw, określonych w rozdziale III RODO, względem osób, których dane dotyczą

Współadministrator, który otrzyma żądanie. Współadministratorzy zgodnie współpracują w tym zakresie i udzielają sobie wszelkich niezbędnych informacji

udzielanie          wsparcia i przekazywanie drugiemu Współadministratorowi niezbędnych informacji w związku z realizowanymi przez niego obowiązkami

 

Każdy ze Współadministratorów

prowadzenie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą

Współadministrator 1

Zawieranie umów powierzenia współadministrowanych danych

Każdy ze Współadministratorów