BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – PRZEMYSŁAW KULIK

Akcja Operacja Czysta Rzeka idealnie wpisuje się w nasze działania wolontariackie w programie ,,Kafeteria
wolontariacka’’, w którym angażujemy pracowników w działania prospołeczne i akcje na rzecz środowiska. Dzięki takim projektom pokazujemy, że jesteśmy odpowiedzialni i uważni na to, co się dzieje wokół nas. Każda inicjatywa to działanie dla natury, przez którą staramy się zrównoważyć negatywne skutki działalności człowieka. Łączymy nasze dwa filary strategii banku: zaangażowanie społeczne i zrównoważony rozwój.

Jakie działania podejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego w kontekście zrównoważonego rozwoju,
ochrony środowiska?


Działania ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego to przenikanie się wielu kluczowych obszarów w organizacji. Przeplatają się ze sobą zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne i odpowiedzialny model zarządzania. Jest to dla nas bardzo ważne. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób firma zapewnia sobie i otoczeniu, w którym się znajduje, zrównoważony rozwój i stabilizację.

 • Tworzymy programy, które wspierają jednostki samorządu terytorialnego, realizujemy programy
  rządowe oraz programy europejskie,
 • współpracujemy z przedstawicielami społeczności lokalnych, samorządami, NGO i instytucjami
  publicznymi,
 • poprzez działania fundacji wspieramy lokalne inicjatywy społeczne,
 • realizujemy własne projekty społeczne i wspieramy rozwój wolontariatu pracowniczego,
 • wspieramy dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Zaangażowanie pracowników BGK w akcje społeczne i projekty wolontariackie ma kilka wymiarów:

 • Wolontariusze dzielą się swoją bezinteresowną pomocą i działaniem na rzecz innych. Pracownicy banku chcą angażować się w projekty wolontariackie, jest to bardzo rozwijające i poruszające, zwłaszcza dla osoby, która nigdy wcześniej nie miała okazji lub możliwości uczestniczyć w takim projekcie. Pracownicy BGK sami tworzą pozytywne zmiany i inspirują innych do niesienia pomocy, dzięki czemu co roku zwiększa się grono wolontariuszy i liczba projektów. Dzięki tym działaniom pomagamy wielu potrzebującym i tworzymy trwałe więzi społeczne, które pozostaną z nami na lata.
 • Nasze działania wolontariackie obejmują szeroki zakres tematyczny, od wsparcia seniorów po edukację dzieci i akcje na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu docieramy do różnych grup społecznych i adresujemy różnorodne potrzeby. BGK poprzez duże wsparcie działu HR i komunikacji zachęca pracowników do działań pomocowych, dodatkowo mamy do dyspozycji jeden dzień w roku na działania wolontariackie. Budujemy w banku świadomość zaangażowania społecznego na każdym kroku.
 • Dodatkowo, wspólny wolontariat i pomoc w słusznej sprawie są świetną możliwością integracji
  pracowników, co w dalszej kolejności przekłada się na zwiększone zaangażowanie i dumę z miejsca
  pracy.

  W Banku Gospodarstwa Krajowego pracownicy mogą zaangażować się w różnego typu inicjatywy:

 • Program „Wolontariat jest super!” to coroczny projekt wolontariacki skierowany do pracowników BGK. Zgłaszają oni pomysły na działania dobroczynne, które chcą zrealizować w zespołach wolontariackich. Najlepsze z nich są wybierane przez Kapitułę Konkursową i przyznawane są granty w wysokości 6 000 zł lub 10 000 zł. Działania zespołów wolontariackich są skierowane do podopiecznych instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych. Celem projektu jest budowanie zaangażowania społecznego i uważności pracowników na potrzeby innych.
 • Projekt ,,Re:Generacja’’ to jedno z naszych partnerstw, dzięki któremu jako bank chcemy mieć realny
  wpływ na ochronę bioróżnorodności w Polsce. Ten projekt to nasza odpowiedź na ogłoszoną przez ONZ Dekadę Odtwarzania Ekosystemów. Przed nami kluczowy czas z punktu widzenia mierzenia się ze zmianami klimatycznymi i ryzykiem utraty różnorodności biologicznej. Poprzez ten projekt nie tylko wsparliśmy ochronę czynną Rezerwatów Biała Woda w Pieninach, Bór na Czerwonym i Morysin, ale również zaprosiliśmy pracowników BGK do działań na tych terenach i wykonywaliśmy prace leśne oraz zbieraliśmy śmieci na szlakach.

  Jaka jest strategia/plan na zrównoważony rozwój firmy na najbliższe lata?

  Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

  Nasza rola w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno -gospodarczego

  Zrównoważony rozwój

  Naszym celem jest tworzenie rozwiązań zrównoważonego finansowania oraz rozwijanie ekosystemu instytucji współpracujących przy tworzeniu rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki. Chcemy budować świadomość czym jest zrównoważony rozwój, kształtować odpowiedzialne postawy i zachowania wśród naszych pracowników, klientów i partnerów.

  Naszą odpowiedzialnością jest takie wykorzystywanie dostępnych zasobów, które zapewni dalszy rozwój i lepsze warunki do życia dla przyszłych pokoleń.

  Zaangażowanie społeczne

  Od 100 lat budujemy kapitał społeczny. Zależy nam na tym, by Polacy byli dobrze wyedukowanym, silnym i świadomym społeczeństwem. Kształtowanie i rozwijanie nowoczesnej polskiej państwowości realizujemy poprzez działania w czterech kluczowych obszarach: edukacji, kulturze, sporcie i ekologii.

  Chcemy aktywizować różne grupy społeczne i lokalne społeczności. Temu celowi ma służyć między innymi działalność naszych fundacji, współpraca z organizacjami społecznym, pozarządowymi i ministerstwami oraz nasza codzienna działalność biznesowa i wolontariacka.

  Przemysław Kulik, Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju