SERVIER – EWA CIEPAŁOWICZ

Dlaczego firma Servier postanowiła ponownie dołączyć do akcji Operacja Czysta Rzeka?


Jako firma farmaceutyczna zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa.
Działamy w branży, która ma wielki wpływ na społeczeństwo – na zdrowie i życie pacjentów
oraz na środowisko. Produkcja leków w Polsce i UE to wiodący filar naszej działalności i
obszar ogromnych inwestycji kapitałowych. Wierzymy, że zrównoważony rozwój powinien
przejawiać się w każdym aspekcie naszej działalności, bez względu na to, czy chodzi o
wytwarzanie leków, działalność naukową, relacje z pacjentami, czy ekologię. Dlatego od lat
jednoczymy się wokół wspólnego celu niesienia pomocy, w tym bierzemy na siebie
odpowiedzialność za stan środowiska, w którym żyjemy.

Nasze dotychczasowe zaangażowanie w Operację Czysta Rzeka było dla nas nie tylko okazją
do sprzątania terenów przyrodniczych, ale również do budowania więzi społecznych i
świadomości ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnych. Nasz cel wychodzi
daleko poza jednorazowe zebranie się na konkretną akcję – choć nie ukrywam, jesteśmy
mocnym zespołem, potrafimy sami zebrać podczas jednej akcji 3 tony śmieci! Przede
wszystkim jednak chodzi nam o długofalowe kształtowanie postaw proekologicznych i
dbałości o środowisko. Dlatego już kolejny raz, wraz z kolegami i koleżankami z Egis Polska
oraz fabryki Servier-Anpharm, przystępujemy do Operacji Czysta Rzeka. Chcemy
kontynuować naszą misję ochrony środowiska i angażować się w działania, które mają realny
wpływ na stan rzek i okolic. Swoją drogą, osobiście uważam to za ogromnie
satysfakcjonujące obserwować, jak dobrowolnie w grupie 30 osób integrujemy się wokół idei
pomagania.

Jakie działania podejmuje firma Servier w kontekście zrównoważonego rozwoju, ochrony
środowiska?


Celem przyjętej przez Grupę Servier w ponad 150 krajach strategii Servier 2030 jest
wywieranie pozytywnego wpływu społecznego z myślą o zrównoważonym świecie. To nie
jest deklaracja, a faktyczne potwierdzenie, że troska o środowisko stanowi integralną część
naszej strategii biznesowej. W Servier Polska realizujemy szereg działań mających na celu
ograniczenie naszego wpływu na środowisko i promowanie zrównoważonego rozwoju. W
najnowszym Raporcie Wpływu przedstawiamy konkretne kroki podejmowane w ramach
tego podejścia, włączając dane i liczby, jak również realne przykłady praktyk realizujących
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)


Raport Wpływu Servier Polska za lata 2021-2022


Nasze inicjatywy obejmują m.in. efektywne zarządzanie energią, redukcję emisji CO2 firmy o
25% do 2030 roku, minimalizację odpadów oraz edukację pracowników w zakresie ochrony
środowiska. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, zaczynając już od poziomu
wytwarzania leków. W naszym zakładzie produkcyjnym uruchomiliśmy projekt Zielona
Fabryka, w ramach którego realizujemy program „Zero na Wysypisko” (żadne z opadów nie
trafiają na wysypiska), czy regularnie inicjujemy działania angażujące pracowników – już od
wielu lat np. nasz zakład Anpharm ma pod opieką 3 adoptowane rodzinki pszczół. Co roku
wdzięczne rodzinki dostarczają blisko 250 słoiczków słodkości. Mocno wspieramy oddolne
działania promujące oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Robimy to w ustrukturyzowanych ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego w Servier
Polska, który zapewnia pracownikom odpowiednie warunki oraz narzędzia do
zaangażowania się w działania wolontariatu zgodnie z kulturą i strategią CSR firmy.
Od ponad roku nasza siedziba Servier Polska mieści się w budynku Forest – to „las” nie tylko
z nazwy. Funkcjonuje w nim kilka imponujących ekorozwiązań, m.in. przy jego budowie
zastosowana została technologia wykorzystująca różne możliwości sprzyjające ograniczaniu
śladu węglowego i zużycia surowców, takich jak energooszczędna fasada czy ponowne
wykorzystanie wody deszczowej. Podczas codziennej pracy wykorzystujemy bardzo
świadomy system segregacji odpadów. Dzięki odpowiedniej edukacji skierowanej do zespołu
i wdrożonemu systemowi udaje się obecnie odzyskiwać około 80% wytworzonych w biurze
odpadów. Kolejnym krokiem w kierunku tworzenia ekologicznego miejsca pracy jest
rezygnacja z wody w plastikowych butelkach w całej organizacji. Promujemy picie
warszawskiej kranówki. Przeprowadziliśmy badania wody płynącej w kranach w biurze oraz
wprowadziliśmy nowe dystrybutory, które dostosowują wodę z kranu do preferencji
pracowników (woda zimna, gazowana, gorąca i wrzątek).


Za swoje świadome działanie w obszarze wpływu środowiskowego, społeczno-
gospodarczego oraz korporacyjnego ładu organizacji w Polsce zostaliśmy wynagrodzeni m.in.
Złotymi Listkami Polityki w 2023 roku. Nasze praktyki są też regularnie wyróżniane przez
Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”.

Jaka jest strategia/plan na zrównoważony rozwój firmy na najbliższe lata?


Nasza firma zobowiązuje się do kontynuacji wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju,
koncentrując się na redukcji emisji oraz dalszym wzmacnianiu naszych działań
proekologicznych. Planujemy intensyfikację naszych inicjatyw w zakresie ochrony
środowiska, w tym poprzez zwiększenie zaangażowania pracowników w działania
proekologiczne oraz promocję innowacyjnych rozwiązań w naszej działalności produkcyjnej.
Naszym celem jest nie tylko minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko, ale także
aktywne działanie na rzecz jego ochrony i przywracania równowagi ekologicznej.
Nasi pracownicy mają potrzebę wolności wyboru oraz bezinteresownego tworzenia relacji
służących pomaganiu i dzieleniu się dobrem. Dlatego dziękujemy za możliwość udziału w
Operacji Czysta Rzeka oraz za zainteresowanie naszymi działaniami na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że poprzez wspólną mobilizację możemy
osiągnąć pozytywny wpływ na nasze otoczenie i zapewnić lepszy świat przyszłym
pokoleniom.

Ewa Ciepałowicz, Kierownik ds. Komunikacji Wewnętrznej i CSR